26
Απρ
2017
Απαιτήσεις συστήματος αντίστροφης μέτρησης φωτεινών σηματοδοτών .

.

την ΔΟΥ/ο/1654/2;-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: «Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών» ΦΕΚ Β΄ 1244/11-4-2017)

Β1244-17.pdf