12
Δεκ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΟΠΠ-ΜΕΘ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ