27
Μάι
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΣΗΜΑΝΣΗ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΑΓΓΙΛΑ ΙΩΑΝΝΗ