04
Μάι
2018
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), με μοναδικό θέμα συζήτησης το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου «Κλεισθένης 1».

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09-05-2018, στις 14:00 μ.μ στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη). Νωρίτερα στις 12 μ.μ θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ-ΚΜ με το ίδιο θέμα.

Ειδικότερα το θέμα της συνέλευσης αφορά στις:

«Θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «Κλεισθένης 1») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Η ΠΕΔ-ΚΜ συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με βάση τις αποφάσεις 80/2018 και 84-85/2018 του Δ.Σ. του οργάνου της, τις αποφάσεις του Κοινού Συνεδρίου ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ (Αθήνα, 18-19 Απρ. 2018), και το γεγονός ότι την Παρασκευή 27-04-2018 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο των δημοσίων διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρόγραμμα “Κλεισθένης 1”» με προβλεπόμενη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης την 14η-05-2018.