09
Φεβ
2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 13 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ενημέρωση για θέματα Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης.
 2. (α) Ενημέρωση για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων του ΦοΔΣΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.   (β) Απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Χώρας»
 3. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 1/2018.
 4. (α) Σχολική Στέγη. (β) Έκδοση ΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης “Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών”» (ΦΕΚ Β΄ 310/02-02-2018).
 5. Λειτουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ που στεγάζονται σε σχολικά κτήρια.
 6. Δράσεις προς αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.
 7. Λήψη απόφασης για προμήθεια αναγκαίου ιατροτεχνικού εξοπλισμού και λοιπών ειδών για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.
 8. Συνεχιζόμενη επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (σύναψη Π.Σ. με ΕΕΤΑΑ, ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπή Παρακολούθησης).
 9. Πρόταση συνδιοργάνωσης διημερίδας «Τα Μαθηματικά των Πόλεων».
 10. Σύγκληση επόμενης συνεδρίασης ΔΣ εκτός της έδρας της ΠΕΔΚΜ.
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕΔΚΜ έτους 2018.
 12. Απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 13. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα παρίσταται την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Επειγουσών εργασιών ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε βάση δεδομένων και εξαγωγή  τοπογραφικών αποσπασμάτων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος Α.Δ.Μ.-Θ. στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας.
 14. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς Προϋπολογισμού δαπάνης 3.837.134,14 €» του Δήμου Καλαμαριάς σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8στ του Ν. 4412/16.
 15. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την έγκαιρη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Ημαθίας (η θητεία του σημερινού λήγει 5/4/18).
 16. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για να συσταθεί Επιτροπή διαγωνισμού του ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας για συμβάσεις έργων το έτος 2018 που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 8στ του Ν. 4412/
 17. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8στ του Ν. 4412/16, προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : Βελτίωση – Επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας (α) τμήματα της εθνικής οδού 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και (β) της επαρχιακής οδού 3 Διασταύρωση με Εθνική οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου) – Σεβαστειανά – Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Πέλλας», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας της ΠΕ Πέλλας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 18. Ορισμός τεσσάρων εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών για ανάθεση έργων της ΔΤΕ/ΠΚΜ με προϋπολογισμό ανώτερου του 1.000.000,00 € για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8στ, του Ν. 4412/16.
 19. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συσταθεί Επιτροπή Διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις έργων, έτους 2018 της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης  Α.Ε. Οι διαγωνισμοί αφορούν έργα, που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8στ του Ν. 4412/16.
 20. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.