08
Δεκ
2017
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ/ Κ.Μ. 13 ΔΕΚ. 2017, ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση 12ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
 2. Ενημέρωση για την διαχείριση απορριμμάτων.
 3. Καθεστώς κατεχόμενων εκτάσεων.
 4. Περιφερειακοί Δήμοι (ανάλυση, τεκμηρίωση προτάσεων).
 5. Προτάσεις για ανάληψη δράσεων κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού (2018).
 6. Διαχείριση αδέσποτων.
 7. Εξοπλισμός Νοσοκομείων με μηχανήματα αιμοκάθαρσης.
 8. Αποδοχή ποσών (215.766,67 + 215.766,67 + 107.833,33) από τους ΚΑΠ.
 9. Ψήφιση προϋπολογισμού 2018.
 10. Πρόταση για συνεχιζόμενη κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
 11. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» του Δήμου Βέροιας, προϋπολογισμού 3.400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8ββ και 8στ, του Ν. 4412/16.
 12. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της ΜΕ Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4497/2017.
 13. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί η Τριμελής Επιτροπής της ΠΕ Ημαθίας που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2548/97 (Αντικείμενό της η εξέταση προβαλλόμενης οικονομικής αδυναμίας καταβολής των οφειλόμενων προς τον ΟΓΑ εισφορών, για να ανανεωθεί το βιβλιάριο υγείας τους).
 14. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να ανασυγκροτηθεί η Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων της ΠΕ Ημαθίας.
 15. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών για τα έτη 2018-2019.
 16. Υπόδειξη ενός τακτικού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη διετία 2018-2019.
 17. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για να συμμετέχουν στη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221, παρ. 3 και 8 του Ν. 4412/16 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τα έργα ΠΕ Σερρών μέχρι 31/12/2018.
 18. Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Πιερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017).
 19. Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Ημαθίας (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017).
 20. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018 π.δ. άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8 υποπ. ββ & γγ του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16).
 21. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.