26
Απρ
2017
Νόμος 4456/2016

.

τον Νόμο 4456/1-3-2017 : «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 24/1-3-2017)

ΦΕΚ Α24-17.pdf