05
Σεπ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ; ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ- ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΤΕΜΠΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ