31
Ιούλ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν 3463/2006 ΚΔΚΚ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ,ΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ] Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΖΑΓΓΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΜΑΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ