06
Σεπ
2017
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς, την οποία κοινοποιεί στους Αρχηγούς των Κομμάτων και τους Βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κος Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, περιγράφει τις ελλείψεις της Σχολικής Στέγης των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας , όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από αναλυτική, ανά Δήμο, καταγραφή τους, την οποία διενήργησε η ΠΕΔΚΜ. Παράλληλα, διατυπώνει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΚΜ, οι οποίες στοχεύουν στην συνολική, μεθοδική και συντεταγμένη επίλυση των προβλημάτων της Σχολικής Στέγης. Η επιστολή του κου Προέδρου της ΠΕΔΚΜ έχει ως εξής:  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρώντας πως η Σχολική Στέγη αποτελεί το κορυφαίο από τα σημαντικότερα και κρισιμότερα ζητήματα που απασχολούν τις οικείες τοπικές κοινωνίες, καθώς, όπως είναι φυσικό, οι συνθήκες και οι ρυθμοί του εκπαιδευτικού έργου, της φοίτησης του μαθητικού δυναμικού και της εν γένει σχολικής ζωής δεν επηρεάζουν μόνο την ποιότητα της εκπαιδευτικής λειτουργίας, αλλά έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στις οικογενειακές, τις επαγγελματικές και τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε κάθε τοπική κοινωνία,

με την 136/2017 ομόφωνη απόφασή του,

επαναφέρει και επανυποβάλλει τα αιτήματα και τις προτάσεις του, για την συνολική, μεθοδική και συντεταγμένη αντιμετώπιση των ελλείψεων της Σχολικής Στέγης στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στα ως άνω (α) και (β) σχετικά έγγραφα της ΠΕΔΚΜ (το περιεχόμενο των οποίων παρατίθεται αυτούσιο στην παρούσα),

και ζητεί, τουλάχιστον αυτή την φορά, να εισακουστούν τα αιτήματα αυτά και να γίνουν αποδεκτές οι (συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες) προτάσεις της ΠΕΔΚΜ:

 

«Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων» (άρθρο 75 § Ι, στ, 1 του ΚΔΚ, Ν. 3463/2006), καθώς πλήθος συναφών λειτουργιών (άρθρο 94 § 4 του Ν. 3852/2010), συνιστούν, όπως είναι γνωστό, θεμελιώδη αρμοδιότητα των Δήμων, η δε ύπαρξη και λειτουργία «σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» αποτελεί, ιστορικά, υποστατική ιδιότητα των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 2 εδ. α΄ του ΔΝΖ/1912).

Η άσκηση της πολυσύνθετης αυτής αρμοδιότητας συγκεντρώνει την ιδιαίτερη μέριμνα και την στοργή όλων των Δήμων και εύλογα ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών, αντιμετωπίζει όμως ποικίλα προβλήματα, οφειλόμενα τόσο στις αναπόδραστες επιπτώσεις της γενικότερης παρατεταμένης κρίσης, που μαστίζει τον τόπο μας, όσο και σε ειδικότερα φαινόμενα κρατικών αγκυλώσεων, διοικητικής αβελτηρίας, ατελειών και ελλείψεων.

Ελλείψεων που, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, εμφανίζονται και, πολλές φορές, διαιωνίζονται σε όλους τους Δήμους, δυσχεραίνοντας τόσο την ίδια την εκπαιδευτική λειτουργία όσο και το έργο των οικείων τοπικών αρχών, αλλά και ελλείψεων που, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία, επιτείνονται και προσλαμβάνουν δραματικές διαστάσεις, καθώς κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) είχαν διατεθεί, για την Σχολική Στέγη, στην Κεντρική Μακεδονία, 191 εκατ. €, ενώ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020 ) προβλέπονται μόλις 24 εκατ. €, από τα οποία 12 εκατ. € προορίζονται για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μόνον 12 εκατ. € προβλέπεται να διατεθούν για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα σχεδόν το σύνολο αυτού του ποσού (11,9 εκατ. €) έχει ήδη δεσμευθεί για συγκεκριμένα έργα. Επομένως, [επισημαίναμε ήδη από τον Νοέμβριο του 2016] αν δεν πραγματοποιηθούν εγκαίρως διορθωτικές κινήσεις, καμία παρέμβαση στον κρίσιμο τομέα της Σχολικής Στέγης δεν πρόκειται να συντελεσθεί στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι το 2020.

Για την αποτροπή αυτής της δυσμενούς εξέλιξης, από την οποία πλήττονται όλοι οι Δήμοι και ιδιαίτερα αυτοί των αστικών κέντρων, στους οποίους παρατηρείται συνεχιζόμενη σημαντική αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, η ΠΕΔΚΜ, αφενός μεν κατέστρωσε, με την συνδρομή όλων των Δήμων-Μελών της, τον συνημμένο πίνακα, που παρουσιάζει ομαδοποιημένα τις ελλείψεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα της Σχολικής Στέγης σε όλη την Κεντρική Μακεδονίας, και αφετέρου καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, με την αποδοχή και υιοθέτηση των οποίων είναι εφικτή η συντεταγμένη αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων και η επαρκής κάλυψη των αναγκών της Σχολικής Στέγης:

1.- Επαναπροκήρυξη του ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.

2.- Διάθεση ενός σημαντικού μέρους από το πρωτογενές πλεόνασμα, που επιτυγχάνει η εθνική οικονομία, για την κατοχύρωση, μέσω απαλλοτριώσεων, των απαραίτητων, για την ανέγερση των σχολικών μονάδων, αστικών εκτάσεων. Ήδη αρκετές απαλλοτριώσεις χώρων για την κατασκευή σχολείων κινδυνεύουν με αυτοδίκαιη άρση, καθώς, ελλείψει πόρων, δεν θα συντελεσθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου από την δημοσίευσης της οικείας δικαστικής απόφασης που καθόρισε την αποζημίωση: οι χώροι αυτοί, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται εντός των αστικών κέντρων, είναι υπερπολύτιμοι για την Σχολική Στέγη, και η αποδέσμευσή τους συνεπάγεται την οριστική απώλειά τους για την Εκπαίδευση.

3.- Κατά την επικείμενη, εντός του 2017, αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να διενεργηθεί, με άντλησή τους από λιμνάζοντα κονδύλια, ανακατανομή πιστώσεων υπέρ των ΠΕΠ Περιφερειών που αντιμετωπίζουν με οξύτητα, προβλήματα Σχολικής Στέγης.

4.- Ο αρμόδιος για την ανέγερση σχολικών κτιρίων Οργανισμός («Κτιριακές Υποδομές α.ε.» – διάδοχος του ΟΣΚ ) να προβεί, όπως με επιτυχία και αποτελεσματικότητα έπραξε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στην λήψη δανείου, το προϊόν του οποίου θα διαθέσει για την Σχολική Στέγη.

5.- Να προβλεφθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικά κονδύλια για την κατασκευή: (α) Νηπιαγωγείων, (β) ΕΠΑΛ, (γ) Σχολικών Κτηρίων σε περιοχές που υπάρχουν ακόμη διπλές βάρδιες, (δ) την ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων σχολικών μονάδων, πολλές από τις οποίες αριθμούν ήδη αρκετές δεκαετίες λειτουργίας.

6.- Με άμεση (και χωρίς οικονομικό κόστος) νομοθετική ρύθμιση να δοθεί λύση στο αναδυόμενο πρόβλημα της επικείμενης λήξης των μισθωτηρίων ακινήτων στα οποία στεγάζονται σχολικές τάξεις και τα οποία (μισθωτήρια) δεν μπορούν να ανανεωθούν λόγω τεχνικών ανεπαρκειών των ως άνω ακινήτων: η λήξη του μισθωτηρίου και η, για τεχνικούς λόγους, αδυναμία ανανέωσης του μισθωτηρίου, θα καταστήσουν αυτομάτως άστεγες τις αντίστοιχες τάξεις και σχολικές μονάδες.

 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

η ΠΕΔ και οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν ήδη πριν από ένα χρόνο και (καθώς, μέχρι τώρα δεν σημειώθηκε, καμία αξιόλογη πρόοδος) εξακολουθούν να παρουσιάζουν και αναδεικνύουν συνολικά ένα μείζον πρόβλημα των τοπικών κοινωνιών μας. Έκρουσαν και συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και υποβάλλουν προτάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπισή του, προσδοκώντας την θετική ανταπόκριση της Πολιτείας και καταθέτοντας την ολόθυμη διάθεσή τους να συμβάλλουν, με κάθε δυνατό τρόπο, στην κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία.-

 

Πίνακας (από 21-12-2016)

«Κατάσταση Προβλημάτων Σχολικής Στέγης στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας»