26
Απρ
2017
Νόμος 4464/2017

.

τον Νόμο 4464/4-4-2017 : «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της , αφενός , και της Μογγολίας , αφετέρου και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 46/4-4-2017)

ΦΕΚ Α46-17.pdf